» مدیریت کیفیت » پیام هیئت مدیره
مدیریت شرکت تولیدی صنعتی مفتولیران اداره شرکت را تحت نظارت و کنترل سیستم مدیریت کیفیت پذیرفته و اراده و تعهد خود را نسبت به برقراری و اجرای نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ها ، لازم می دارد.
اصول راهبردی و کلیه فعالیت های جاری سازمان بر پایه مشتری مداری، منطبق بر خواسته های استاندارد فوق و با بهره گیری از خطوط راهنمای استاندارد ISO9001:2000 ترسیم شده است .
هدف از این سیاستها و برنامه ریزی ، کسب اطمینان از تولید محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی و تامین نظرات مشتریان می باشدکه با بهره گیری از کارکنان با تجربه ، آموزش دیده و با انگیزه به عنوان پشتوانه اصلی شرکت ، در سایه نظم و انسجام سازمانی ، کاربرد فن آوری های روز ، توسعه روز افزون تحقق می یابد  .

" هدف ما مستمراً ، کسب رضایت و اعتماد مشتریان می باشد "
در نیل به این مهم رعایت قوانین و مقررات مرتبط را مد نظر داشته و در راه رسیدن به اهداف سازمانی از این اصول عدول نخواهیم نمود. شما همکاران عزیز و گرامی که با تلاش و جدیت هر چه بیشتر بالهای پرواز سازمان و به گردش درآورنده بخشی از چرخهای اقتصاد میهن عزیزمان هستید بایستی مجری صدیق روشها و دستورالعمل های دریافتی بوده و یاریگر سازمان در تامین تمامی نیازها و خواسته های مشتریان باشید.
بدون تردید تولید با کیفیت مورد درخواست مشتری ، همراه با حرکت در جهت نیل به بالاترین سطوح بهره وری، در سایه نظام بهبود مستمر ‌، مجموعه شرکت را در گشایش و توسعه پایدار بازارها و نیل به برنامه های تنظیمی برای صادرات رهنمون خواهد کرد .


  هیئت مدیره