» محصولات » شبکه مفتولی (مش)
مشخصات میلگردی :
1 - عرض شبکه از 100 تا 260 سانتیمتر
2 - طول شبکه از 1 متر الی 12 متر
3 - ابعاد چشمه به صورت مربع یا مستطیل از 5 الی 45 سانتیمتر
4 - قطر مفتول از 6 الی 14 میلیمتر بصورت آجدار و ساده
  5- حداقل تنش تسلیم میلگرد 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

موارد کاربرد شبکه میلگردی :
1 - سقف های کامپوزیت
2 - سازه های پیش ساخته بتنی
3 - پی ، دیوار ، سقف و ...
4 - پروژه های سد ، کانال سازی ، مترو و ...
5 - نرده کشی و ایجاد موانع جهت انبارها و کارخانجات

مزایای استفاده از شبکه میلگردی :
1 - تسریع عملیات جاگذاری مفتول نسبت به سایر روش ها
2 - تسهیل حمل و کاهش هزینه های نصب
3 - رعایت صحیح مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
4 - صرفه جویی بهینه در مصرف میلگردبرخی از مشتریان ما