» مدیریت کیفیت » خط مشی و منشور اخلاقی

شرکت مفتولیران با توجه به انتخاب استاندارد ISO 9001 :2000 به عنوان الگوی سامانه مدیریت کیفیت ، رئوس خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد :

خط مشی کیفیت کاری
1 - توسعه پایدار بر اساس پیشرفت مادی و معنوی
2 - تلاش برای بهبود مستمر و افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد
3 - توجه به مدیریت با ایجاد روابط انسانی و جلب مشارکت کارکنان
4 - تقویت بازاریابی و فروش در تمامی زمینه ها
5 - توجه به مطالعه و توسعه در جهت بهبود فعالیتهای مورد نیاز
6 - جذب ، آموزش ، رشد و نگهداری نیروهای زبده و تحصیل کرده
7 - هماهنگی و تبادل نظر مداوم با شرکت های همکار

خط مشی اخلاقی مدیریت و کارکنان  
1 - رفتار مبنی بر احترام و عدالت بر اساس اخلاق اجتماعی
2 - اتخاذ و اجرای تصمیمات مطابق با ایمنی ، سلامت و رفاه عمومی
3 - پذیرش خطا و کوشش در اصلاح نواقص
4 - ارتقاء ، شایستگی های فردی و کاری به همراه دانش و تجربه لازم
5 - بیان بر آوردها بر اساس صداقت و واقع بینی
6 - سر لوحه قراردادن رازداری و امانت داری در تمامی امور

مدیریت شرکت مفتولیران ضمن تعهد به بهبود مستمر سامانه مدیریت کیفیت و همچنین پایبندی کامل به مفاد منشور اخلاقی از کلیه پرسنل این شرکت انتظار دارد مفاد این خط مشی را به صورت کامل رعایت و در جهت حفظ آن کوشا باشند.