» محصولات » تیرچه بدون شمع بندی
تیرچه فولادی بدون نیاز به شمع بندی ( جان باز )

معرفی سیستم:
بطورکلی سقف تیرچه فولادی با جان باز دارای عملکرد دال یکطرفه می باشد. در این سیستم تیرچه عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپای دو سر مفصل به تیرهای تکیه گاهی متصل می گردد. این تیرچه در دو مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرد.

مرحله اول باربری:
قبل از گرفتن بتن و در زمان اجرا، تیرچه بار مرده سقف شامل: وزن تیرچه، بلوک، بتن درجا و بار زنده (عوامل اجرایی) را در حد فاصل تکیه گاه ها تحمل می کند.

مرحله دوم باربری:
پس از گرفتن بتن (رسیدن به 75٪ مقاومت مشخصه) تیرچه بصورت یک تیر با مقطع T شکل در می آید که تمامی بارهای وارد بر سقف را تحمل می کند.

اجزای تشکیل دهنده سیستم:

تیرچه:
تیرچه ها در فواصل مشخص (معمولا 75 سانتیمتر) به موازات یکدیگر روی تیرهای بارور قرار می گیرند.
در ساخت تیرچه های مذکور از نبشی و میلگرد در بال فوقانی (بال فشاری)، تسمه و میلگرد در بال تحتانی (بال کششی)، و یک میلگرد خم شده در جان (عضو مورب خرپا) استفاده می گردد.
بال فشاری تیرچه، ایستایی سقف در لحظه بتن ریزی را تأمین نموده و هیچ گونه شمع بندی در زیر سقف انجام نمی پذیرد.

بلوک:
برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها و به عنوان قالب زیرین بتن پوششی از بلوک استفاده می گردد. بلوک ها می توانند سیمانی، پلی استایرن و یا قالب موقت فلزی باشند. بلوک ها فقط پر کننده بوده و هیچ گونه نقش سازه ای در تحمل بار های وارده ندارند.

بتن:
بتن قسمتی از تیر مرکب است که فضای درونی تیرچه ها را پرکرده و روی بلوک ها را به ضخامت 5 تا 7 سانتیمتر می پوشاند.
بتن پس از حصول مقاومت لازم، به کمک عضو کششی تیرچه ها بار وارده بر سقف را تحمل می کند.

مزایای سیستم تیرچه های فولادی بدون نیاز به شمع بندی:
» عدم نیاز به شمع بندی
» امکان اجرای هم زمان چند سقف
» سرعت و سهولت اجرا
» یکپارچگی سقف و اسکلت
» کاهش میزان بتن مصرفی
» کاهش وزن سقف


برخی از مشتریان ما